ÚZEMNÍ PLÁN – ZKRÁCENÁ HISTORIE

Pro mě jako novopečeného zastupitele začala v reálu historie územního plánu 27.1.2014. Vlastně přibližně týden o týden dříve, kdy jsem dostal materiály k jednání Zastupitelstva města.

Pojďme se podívat na to co se na jednání Zastupitelstva města Milovice 27.1.2014 a později s ohledem na územní plán událo.

27.1.2014 Jednání Zastupitelstva města Milovice
11. Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic
Starosta města nechal hlasovat o návrhu.
Hlasování:  pro  7  (Ing.  Jiří  Hlaváček,  Pavel  Křáp,  Michal  Janata,  Lukáš  Pilc,  Marcela  Říhová,  Radek  Wenzl, PhDr.  Jitka  Čemusová,  Ph.D.),
proti  0,
zdržel  se  7  (Stanislav Melichar,  Jitka  Sudková,  Stanislav  Horčík,
JUDr. Ivana Weigandová, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh nebyl schválen.

Následovalo schválení dohadovacího řízení.
Usnesení č. 14/2014
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo dohadovací řízení.
Hlasování: pro 9  (JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Michal Janata, Lukáš Pilc, Marcela Říhová,  Radek Wenzl,  Mgr.  Ludmila  Šimková,  PhDr.  Jitka  Čemusová,  Ph.D.),
proti  0,
zdržel  se  5  (Stanislav Melichar, Jitka Sudková, Stanislav Horčík,  Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.

Na druhý pokus byl z usnesení vypuštěn původní bod b)
– souhlasí  se  závěry  pořizovatele  tak,  jak  jsou  uvedeny  v  příloze  č.  5  tohoto  usnesení  „Vyhodnocení projednávání konceptu řešení územního plánu Milovic“
Tento bod obsahuje sporné „papírové“ vypořádání námitek a připomínek.
Zastupitelé byli ujištěni, že námitky a připomínky se budou schvalovat později.
Na tomto základě bylo usnesení odhlasováno.

Tyto námitky a připomínky do dnešního dne nikdo fakticky nevypořádal a dle zákona to prý ani není potřeba :(

Usnesení č. 15/2014
Zastupitelstvo města Milovice
Hlasování:  pro  12  (Stanislav  Horčík,  Ing.  Jiří  Hlaváček,  Stanislav  Melichar,  Jitka  Sudková,  JUDr.  Ivana Weigandová, Pavel Křáp, Michal Janata, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Mgr. Zdeněk Milata, PhDr.
Jitka Čemusová, Ph.D.),
proti 0,
zdržel se 2 (Bc. Richard Vavrda, Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh byl schválen.

30.6.2014 Veřejné projednání územního plánu Milovic
Na veřejném projednání byl prezentován územní plán ve stavu „papírového“ vypořádání předchozích námitek a připomínek.

8.9.2014 Pracovní jednání Zastupitelstva města Milovice
Na pracovním zastupitelstvu došlo k projednání námitek a připomínek vzniklých z veřejného projednání dne 30.6.2014
Námitky a připomínky jsou opět „papírově“ vypořádány již před projednáním.

Koule bezpráví a neodvolatelnosti vypořádání námitek se valí dál a stále se nabaluje :(

Vzpomínám si na věty, které jsem před lety slýchával:
„Soudruhu, ale my to s Tebou myslíme dobře“ nebo „Soudruhu my přece víme co je pro Tebe nejlepší“
Vytáčelo mě to tenkrát do běla!
Fakticky se za těch 25 let nic nezměnilo?

Závěr z pracovního zastupitelstva je celkem jasný.
Zastupitelé mají v závěrečném hlasování tři možnosti:
1. schválit územní plán tak jak je navržen
2. neschválit územní plán
3. vrátit k přepracování s připomínkami

Schválení ÚP je předběžně naplánováno na 22.9.2014

15.9.2014 Jednání Zastupitelstva města Milovice
Schválení ÚP je předběžně naplánováno na 1.10.2014

Zkouším kontaktovat své známé, kterých se má dotknout zamítnutí jejich námitek a připomínek.

V praxi to znamená znehodnocení či zhoršení využitelnosti jejich majetku.
Někteří si uvědomují závažnost situace.
Jiní samy sebe ujišťují, že něco takové dnes přece není možné.

22.9.2014 Jednání Rady města Milovice
Přítomni: Lukáš Pilc  –  starosta města, Marcela Říhová  –  místostarostka města,  JUDr. Ivana Weigandová  –  radní města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty.
Omluven: Pavel Křáp – radní města.

Usnesení č. 556/2014:
Rada města
schválila  termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014, které se bude konat ve středu dne 1.10.2014  od  16  hodin  v zasedací  místnosti  ZM,  ve  velkém  sále  Kulturního  domu,  5.  května  101,  Milovice, s tímto programem:
1)  Vydání územního plánu Milovic.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček).

Zaslané podklady na plánované jednání prakticky vylučují možnost „3. vrátit k přepracování s připomínkami“
Zbývají tedy možnosti:
1. schválit územní plán, tak jak je navržen
2. neschválit územní plán

Některým zastupitelům prý volají různí lidé a snaží se je přesvědčit o správnosti schválení ÚP.
To je trochu silná káva :(

29.9.2014 Jednání Rady města Milovice
Přítomni: Lukáš Pilc  –  starosta města, Marcela Říhová  –  místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová  –  radní města,  Ing.  Jiří  Hlaváček  –  radní  města,  Pavel  Křáp  –  radní  města,  Mgr.  Věra  Hátlová  –  vedoucí  kanceláře starosty.

19. Veřejné jednání ZM č. 7/2014 – zrušení jednání
Usnesení č. 589/2014:
Rada města
schválila  zrušení jednání Zastupitelstva města č. 7/2014, které bylo svoláno na středu 1. 10. 2014 od 16 hodin,
s místem konání na Velkém sále v KD,  ul. 5. května 101, část Milovice, a jediným bodem programu „Vydání územního plánu Milovic“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Pavel Křáp, Marcela Říhová).

Tímto přechází veškeré rozhodování o ÚP na zastupitelstvo, které vzejde z voleb v termínu 10.- 11.10.2014.

V případě mého zvolení prosadím zřízení pracovní skupiny pro zpracování územního plánu.

Jsem pro férové, nejlépe veřejné, vypořádání všech námitek a připomínek.

Zasadím se o revokaci usnesení o zrušení stávajícího Hakenova stadionu.

Stanislav Melichar, kandidát do zastupitelstva za Stranu svobodných občanů